Aydınlatma Metni

Şarapp uygulaması (“Mobil Uygulama”) ile www. sarapp.co internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) kullanılabilmesi için üyelik öncesinde ve süresince vermiş olduğunuz kişisel verileriniz IRRIGATE TECHNOLOGIES CONSULTANCY AND TRADING D.O.O BAR (“Şarapp”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) başta olmak üzere, ilgili mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarına uygun olarak işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni Şarapp’ın veri sorumlusu olarak KVKK m. 10’da düzenlene aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Şarapp İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden üyelik formunu doldurarak ve üyelik sözleşmesini onaylayarak üye olan üyelerinin;

- İsim, kullanıcı adı, e-posta ve doğum tarihi verilerini Üyelik Sözleşmesi kapsamında üyeliğin oluşturulması, devamı ve üyelikle bağdaştırılan gerekli hizmetlerin sunulması amacıyla KVKK m. 5(2)(c)’ye dayalı olarak,

- IP adreslerini, site ve uygulama içerisindeki sayfa ve içeriklerle bağlantılı ziyaret bilgilerini site ve uygulamanın güvenliğini sağlamak ve gerekli iyileştirmeleri yapabilmek amacıyla KVKK m. 5(2)(f)’ye dayalı olarak,

- Sitenin ve mobil uygulamanın faaliyeti için gerekli olan ve işbu politikada belirtilen zorunlu çerezleri KVKK m. 5(2)(c) ve KVKK m. 5(2)(f)’ye; işlevsel çerezleri KVKK m. 5(2)(c)’ye; reklam çerezlerini ise KVKK m. 5(1)’e uygun olarak alınmış açık rızaya dayalı olarak,

- E-posta adreslerini, Sarapp ve iş ortakları ile ilgili haberleri, güncellemeleri, basın bültenleri ve diğer etkinliklere ilişkin bildirimleri göndermek amacıyla KVKK m. 5(1)’e uygun olarak alınmış açık rızaya dayalı olarak İşlemektedir.

Üye kişisel verileri İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden doldurulan formla elektronik ortamda ve bizzat üyenin kendisinden alınmaktadır.

Şarapp isim, kullanıcı, adı, e-posta ve doğum tarihi verilerini İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’nın doğru ve güvenli şekilde işletilebilmesi ile verilerin güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli olan bulut bilişim hizmetlerini kullanabilmek amacıyla ve bunlar için gerekli olduğu ölçüde KVKK m. 9(1)’e uygun olarak alınmış açık rızaya dayalı olarak verilerinizi sunucuları yurt dışında bulunan bulut bilişim sağlayıcılarına aktarmaktadır.

Şarapp kişisel verierinizi kanunlar, ilgili ikincil düzenlemeler ve ilgili idari kararlarda görülen haller ile bu politikada belirtilen ihtimaller dışında dışında yurt içinde ve yurt dışında kimseyle paylaşmamaktadır.

Şarapp kişisel bilgilerinizin, kaybolma, hırsızlık ve suiistimale, ayrıca yetkisiz erişim, paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için idari, teknik ve fiziksel tedbirler dahil olmak üzere tüm önlemleri almaktadır.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK m. 11 uyarınca,

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

- KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Kişisel verilerinizin silinmesi ve düzeltilmes işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı info@sarapp.co e-posta adresine e-posta göndermek suretiyle kullanabilirsiniz.

Gönderilen e-postada şu bilgilerin yer alması zorunludur:

- Ad, soyad,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

- Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

- Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

- Talep konusu.

Bu bilgilerin yer almadığı bir e-posta ilgili yönetmelik kapsamında geçerli bir başvuru olarak sayılmadığından değerlendirmeye alınmayacaktır.

18 yaşından büyük müsünüz?

Evet Hayır